Skládkujeme

Kód Názov Kategória
01 01 01 Odpad za ťažby rudných nerastov O
01 01 02 Odpad za ťažby nerudných nerastov O
01 03 06 Hlušina iná ako uvedené v 01 03 04 a 01 03 05 O
01 03 08 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 05 O
01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 09 Odpadový piesok a íly O
01 04 10 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O
01 04 11 Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 04 12 Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 O
01 04 13 Odpady z rezania a pílenia kmeňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
01 05 04 Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
01 05 07 Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 08 Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O
Kód Názov Kategória
02 01 01 Kaly z prania a čistenia O
02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) O
02 01 07 Odpady z lestného hospodárstva O
02 01 09 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O
02 02 01 Kaly z prania a čistenia O
02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 02 04 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 03 01 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O
02 03 02 Odpady z konzervačných činidiel O
02 03 03 Odpady z extracie rozpúšťadlami O
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 01 Zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 02 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 06 02 Odpady z konzervačných činidiel O
02 06 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 07 01 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 03 Odpad s chemického spracovania O
02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
Kód Názov Kategória
03 03 02 Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O
03 03 07 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O
03 03 08 Odpady s triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 09 Odpad vápennej usadeniny O
03 03 10 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
03 03 11 Kaly zo separovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
Kód Názov Kategória
04 01 01 Odpadová glejovka a štiepenka O
04 01 07 Kaly najmä zo separovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O
04 01 09 Odpady z vypracúvania a apretácie O
04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O
04 02 15 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O
04 02 17 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O
04 02 20 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 O
04 02 21 Odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 Odpady zo spracovaných textilných vlákien O
Kód Názov Kategória
05 01 10 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 O
05 01 13 Kaly z napájacej vody pre kotly O
05 01 14 Kaly z chladiacich kolón O
05 01 16 Odpady s obsahom síry z osírovania ropy O
05 01 17 Bitúmen O
05 06 04 Odpad z chladiacich kolón O
05 07 02 Odpady obsahujúce síru O
Kód Názov Kategória
06 03 16 Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O
06v05 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 O
06 06 03 Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O
06 09 02 Troska obsahujúca fosfor O
06 09 04 Odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O
06 11 01 Odpady z reakcií výroby z oxidu titaničitého na báze vápnika O
06 13 03 Priemyselné sadze O
Kód Názov Kategória
07 01 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 O
07 02 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 O
07 02 13 Odpadový plast O
07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O
07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O
07 03 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 O
07 04 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 O
07 05 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 O
07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
07 06 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O
07 07 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 O
Kód Názov Kategória
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 14 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O
08 01 18 Odpady z ostraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O
08 02 01 Odpadové náterové prášky O
08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O
08 03 15 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
08 04 12 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 03 11 O
Kód Názov Kategória
09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
Kód Názov Kategória
10 01 01 Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) O
10 01 02 Popolček z uhlia O
10 01 03 Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva O
10 01 05 Tuhé reakčné spodiny z odsírovania dymovžch plynov na báze vápnika O
10 01 07 Reakčné splodiny z odsírovania dymovžch plynov na báze vápnika vo forme kalu O
10 01 15 Popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 O
10 01 17 Popolček zo spaľovania odpadový iný ako uvedený v 10 01 16 O
10 01 19 Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O
10 01 21 Kaly zo spacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 O
10 01 24 Piesky z fluidnej vrstvy O
10 01 25 Odpady zo skládkovania a úpravy pre uhľné elektrárne O
10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody O
10 02 01 Odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 Nespracovaná troska O
10 02 08 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O
10 02 10 Okuje z valcovania O
10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O
10 02 14 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O
10 02 15 Iné kaly a filtračné koláče O
10 03 02 Anódový šrot O
10 03 05 Odpadový oxid hlinitý O
10 03 18 Odpady obsahujúce hliník z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O
10 03 20 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O
10 03 22 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 03 24 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 23 O
10 03 26 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 25 O
10 03 28 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 27 O
10 03 30 Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O
10 04 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 O
10 05 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O
10 05 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 05 09 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O
10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O
10 06 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 06 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 06 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O
10 07 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 03 Tuhé odpady z čistenia plynov O
10 07 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 07 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 07 05 Kaly a litračné koláče z čistenia plynov O
10 07 08 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O
10 08 04 Tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 08 09 Iné trosky O
10 08 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O
10 08 13 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 O
10 08 14 Anódový šrot O
10 08 16 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O
10 08 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O
10 08 20 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O
10 09 03 Pecná troska O
10 09 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 09 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O
10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 09 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 10 03 Pecná troska O
10 10 06 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O
10 10 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 10 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 Tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 11 10 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 O
10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
10 11 14 Kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O
10 11 16 Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O
10 11 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 O
10 11 20 Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 O
10 12 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 Tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 12 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 12 06 Vyradené formy O
10 12 08 Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) O
10 12 10 Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O
10 12 12 Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O
10 12 13 Kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
10 13 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným sprecovaním O
10 13 04 Odpady z pálenia a hasenia vápna O
10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O
10 13 07 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 13 10 Odpady z výroby azbestocemntu iné ako uvedené v 10 13 09 O
10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 O
10 13 13 Tuhé odpady z čistenia plynu iná ako uvedené v 10 13 12 O
10 13 14 Odpadový betón a betónový kal O
Kód Názov Kategória
11 01 10 Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O
11 01 14 Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 O
11 02 03 Odpad z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 06 Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
11 05 02 zinkový popol O
Kód Názov Kategória
12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 04 Prach a zlomky zo neželezných kovov O
12 01 05 Hobliny a triesky z plastov O
12 01 13 Odpady zo zvárania O
12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O
12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O
12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
Kód Názov Kategória
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 09 Obaly z textilu O
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
Kód Názov Kategória
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 01 22 Časti inak nešpecifikované O
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 05 09 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 O
16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované O
16 08 04 Použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 O
16 11 02 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
Kód Názov Kategória
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 O
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 02 Stavebné materiály na bázr sádry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
Kód Názov Kategória
18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obäzy, sádrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) O
18 02 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy O
18 02 06 Chemikálie iné ako uvedené ako uvedené v 18 02 05 O
Kód Názov Kategória
19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
19 01 14 Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 O
19 01 16 Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O
19 01 18 Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O
19 01 19 Piesky z fluidnej vrstvy O
19 02 03 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O
19 03 07 Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O
19 04 01 Vitrifikovaný odpad O
19 05 01 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 05 02 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality O
19 08 01 Zhrabky z hrablíc O
19 08 02 Odpad lapačov piesku O
19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 12* Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 09 02 Kaly z čírenia vody O
19 09 03 Kaly z dekarbonizácie O
19 09 04 Použité aktívne uhlie O
19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice O
19 10 04 Úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O
19 10 06 Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O
19 11 06 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 08 Textílie O
19 12 09 Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O
19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
19 13 04 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O
19 13 06 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O
Kód Názov Kategória
20 02 02 Zemina a kamenivo O
20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 03 02 Odpad z trhovísk O
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O

Odpady sa členia na tieto kategórie:

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N

b) ostatné odpady, označené písmenom O