Služby

Drobný stavebný odpad
Odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou , ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry.

Zmesový komunálny odpad
Komunálny odpad po vytriedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu zberaných jednotlivo – plasty, papier, sklo, textílie, kovy, haluzovina, bioodpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad....


Veľkoobjemový odpad
Nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a podobne. Tento nábytok je potrebné odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave.