Verejné obstarávanie


Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky REKO RECYCLING spol. s. r. o. so sídlom Bokroš 5, 946 39 Iža si Vás dovoľuje pozvať na účasť vo verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.


- Výzva na predkladanie ponúk
- Príloha č.1
- Príloha č.2

Názov zákazky:
Mechanicko-biologická úprava TKO REKO časť 1

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž linky mechanicko-biologickej úpravy TKO s ročnou kapacitou 24 000 ton komunálneho odpadu. Technické parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v prílohe č.1: Opis predmetu zákazky.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk: 21.03.2021, 10:00 hod. Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.

Ponuky prosím posielajte na emailovú adresu info@wptech.sk

Oznamujeme vám že verejný obstarávateľ predľžuje lehotu predkladanie ponúk do 24.03.2022 10:00.

- Záznam z prieskumu trhu